0252-220540 info@acc-delange.nl
Aanmelden nieuwsbrief

De belangrijkste fiscale en arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet-Rutte III hebben wij voor u op een rij gezet. De plannen moeten nog in concrete voorstellen worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moet beslissen.


Inkomstenbelasting
 

 • Er komt een 2-schijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden blijven 3 schijven bestaan. Het eindpunt van de huidige 3e schijf (de 1e schijf in de nieuwe tariefstructuur) wordt gedurende de kabinetsperiode bevroren op niveau 2018 (ca. € 68.600).
 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 met 3% per jaar afgebouwd, zodat vanaf 2023 de aftrek maximaal 36,93% bedraagt.
 • Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd van 0,75% naar 0,6% over de WOZ-waarde van de woning vanaf € 75.000.
 • De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek heeft, wordt in 30 jaar stapsgewijs afgeschaft.
 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).
 • Het box 2-tarief wordt in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per kalenderjaar wordt verhoogd met € 200.
 • De aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.


Vennootschapsbelasting 

 • De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21% per 2021. Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk wordt het box 2-tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.
 • De stapsgewijze verlenging van de 1e schijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 350.000 (vanaf 2018, vastgelegd in Belastingplan 2017) wordt teruggedraaid waardoor de schijfgrens ook na 2017 € 200.000 bedraagt.
 • Momenteel is een verlies in de vpb verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (carry back) of de 9 jaren daarna (carry forward). De carry forward wordt beperkt tot 6 jaar.
 • Vpb-ondernemers mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde (was 50%). 


Omzetbelasting
 

 • Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. 


Loonbelasting

 • Na evaluatie van de huidige tijdelijke ‘gebruikelijk-loonregeling’ (loon voor dga’s) zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast.


A
rbeidsrecht 

 • Werknemers met een tijdelijk contract krijgen pas na 3 jaar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag door langdurige ziekte.
 • Werknemers krijgen direct (en niet pas na 2 jaar) recht op een transitievergoeding.
 • De proeftijd bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal 5 maanden.
 • Oproepkrachten met een nulurencontract hoeven onder voorwaarden niet bij iedere oproep te verschijnen en krijgen recht op loon bij afzegging van een oproep.
 • U gaat minder WW-premie betalen wanneer u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt dan wanneer u tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbiedt.
 • Het kraamverlof voor partners gaat van 2 naar 5 dagen met doorbetaling van loon van de werkgever. Vanaf medio 2020 komt daar 5 weken verlof bij en krijgt de partner een uitkering van het UWV.
 • Payrolling wordt beperkt.
 • Tewerkstellingsvergunningen worden voor maximaal 3 jaar verleend.
 • Ontslagrecht wordt versoepeld maar de rechter kan een hogere vergoeding toekennen.
Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

MevrouwHeer